Plugins ทั้งหมด

Omise Plugin เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกและง่ายมากๆ สำหรับร้านค้าที่สร้างบนแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง woocommerce, magento หรือ opencart นอกจากจะไม่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงแล้ว ร้านค้ายังสามารถเริ่มต้นรับชำระเงินได้ทันทีหลังการติดตั้ง

เอกสารคู่มือ

Plugin ของเราเป็นโปรแกรม Opensource ที่สามารถดูได้บน Github.

หากต้องการร่วมพัฒนา เพิ่มความสามารถของ Plugin หรือต้องการแก้ไขสิ่งใด สามารถส่ง pull request มาที่ Github ได้เลย เรารัก Pull request ของทุกท่าน

วิธีการร่วมพัฒนาแบบ Opensource บน Github สามารถดูได้ที่: Github: contributing-to-open-source/