ทดสอบระบบ

คำอธิบายในหน้านี้สามารถช่วยคุณได้ เมื่อต้องการทดสอบ API ของเรา

บัตรสำหรับทดสอบ (test card)

สามารถนำบัตรเหล่านี้ไปใช้งานบน test mode ได้เลย

Charge สำเร็จ

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4242424242424242
Visa 4111111111111111
MasterCard 5555555555554444
Mastercard 5454545454545454
JCB 3530111333300000
JCB 3566111111111113

Charge ไม่สำเร็จ

Fail Pre-auth หรือ Invalid Security Code

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น invalid_security_code และ security_code_check จะถูกตั้งเป็น false

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1116 0001
Mastercard 5555 5511 1113 0001
JCB 3530 1111 1111 0001

Fail 3DS Card Enrollment

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น payment_rejected ซึ่งเกิดจากบัตรเครดิตไม่ได้เปิดใช้งาน 3D Secure ไว้

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1115 0002
Mastercard 5555 5511 1112 0002
JCB 3530 1111 1110 0002

หมายเหตุ: สามารถทดสอบบัตรดังกล่าวกับบัญชีที่เปิดใช้งาน 3DS เท่านั้น

Fail 3DS Card Validation

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น payment_rejected เนื่องจากผู้ถือบัตรกรอกรหัส OTP ไม่ถูกต้อง

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1114 0003
Mastercard 5555 5511 1111 0003
JCB 3530 1111 1119 0003

หมายเหตุ: สามารถทดสอบบัตรดังกล่าวกับบัญชีที่เปิดใช้งาน 3DS เท่านั้น

Insufficient Fund

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น insufficient_fund ซึ่งเกิดจากวงเงินบัตรไม่เพียงพอ

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1114 0011
Mastercard 5555 5511 1111 0011
JCB 3530 1111 1119 0011

Stolen or Lost Card

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น stolen_or_lost_card เนื่องจากเป็นบัตรหายหรือถูกโจรกรรม

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1113 0012
Mastercard 5555 5511 1110 0012
JCB 3530 1111 1118 0012

Failed Processing

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น failed_processing เกิดจากการดำเนินการไม่สำเร็จ

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1112 0013
Mastercard 5555 5511 1119 0013
JCB 3530 1111 1117 0013

Payment Rejected

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น payment_rejected

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1111 0014
Mastercard 5555 5511 1118 0014
JCB 3530 1111 1116 0014

Failed Fraud Check

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น failed_fraud_check เพราะบัตรไม่ผ่านการตรวจสอบของระบบคัดกรองการทุจริต (fraud check)

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1119 0016
Mastercard 5555 5511 1116 0016
JCB 3530 1111 1114 0016

Invalid Account Number

การ Charge ไม่สำเร็จ โดยมี failure code เป็น invalid_account_number ซึ่งเกิดจากหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้อง

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1118 0017
Mastercard 5555 5511 1115 0017
JCB 3530 1111 1113 0017

ทดสอบใช้ปุ่มต่างๆ บน dashboard

บน dashboard มีปุ่มใช้งานบางปุ่มซึ่งจะปรากฏใน test mode เท่านั้น สังเกตได้จากฟอนต์สีเหลืองดังภาพประกอบ:

Test button

ที่เป็นเช่นนี้เพราะปุ่มเหล่านี้มักมีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขสถานะของ objects ซึ่งในการใช้งานจริงบน live mode จะควบคุมได้โดย admin เท่านั้น