Transfer Schedule

การทำงานของ Transfer Schedule API คือใช้เพื่อสร้าง, เรียกดู และยกเลิกรายการโอนเงินที่ได้มีการตั้งค่าล่วงหน้าเอาไว้ด้วย Schedule เมื่อต้องการสร้างรายการโอนเงินแบบอัตโนมัติขึ้นใหม่ ให้สร้างเป็น schedule ใหม่ขึ้นมา และเพิ่ม object นี้ลงใน transfer field

Attributes

Name Type Description
object string

The string scheduled_transfer.

id string

The scheduled transfer identifier matching /rtrf(_test)?_[0-9a-z]+/.

livemode boolean

Whether this is a live (true) or test (false) scheduled transfer.

amount integer

Scheduled transfer amount in smallest unit of transfer currency.

created_at string

UTC datetime of scheduled transfer creation in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).

currency string

Currency for scheduled transfer as three-letter ISO 4217 code.

percentage_of_balance float

Percentage of balance to transfer.

recipient object_id_expandable

Identifier for recipient of scheduled transfer.

Example

  • JSON Response

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว