อาลีเพย์ (หน้าร้าน)

ยกระดับโปรแกรมขายหน้าร้าน (ระบบ POS) ให้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดและเชื่อมต่อเข้ากับระบบของโอมิเซะ เพื่อรองรับการรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์ด้วย Barcode wallet API

การเปิดรับชำระเงิน

 • ประเทศที่รองรับ: ประเทศไทย
 • API เวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ: 2017-11-02

ร้านค้าที่ต้องการเปิดใช้ระบบ อาลีเพย์ (หน้าร้าน) กรุณาส่งอีเมลมาที่ support@omise.co ทางทีมงานโอมิเซะจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการให้ร้านค้าได้พิจารณาและลงลายมือชื่อก่อนเปิดใช้งานจริง

ขั้นตอนการรับชำระเงิน

ภาพประกอบด้านล่างนี้ อธิบายถึงกระบวนการทำงานของระบบสำหรับการรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์ โดยแสดงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ, ร้านค้า, โอมิเซะ และอาลีเพย์

Flow

ขั้นตอนการชำระเงิน

 1. เมื่อต้องการชำระเงินผู้ซื้อจะเปิดแอปพลิเคชันอาลีเพย์
 2. เลือกที่เมนู ชำระเงิน และระบบจะสร้างบาร์โค้ด เพื่อให้ผู้ซื้อแสดงต่อแคชเชียร์
 3. แคชเชียร์จะทำการสแกนบาร์โค้ด
 4. เซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าจะสร้างรายการรับชำระเงิน โดยส่งคำสั่งไปที่ Charge API
 5. ร้านค้าจะได้รับสถานะรายการตอบกลับ แสดงเป็น กำลังดำเนินการ
 6. ในบางกรณี ผู้ซื้ออาจต้องยืนยันการทำรายการในแอปพลิเคชัน
 7. เซิร์ฟเวอร์ของทางร้านค้าจะสามารถรับสถานะรายการล่าสุดของรายการโดยส่งคำสั่งไปยัง Charge API
 8. สถานะรายการแสดงเป็น สำเร็จ หมายถึงรายการรับชำระเงินนั้นสำเร็จแล้ว และยอดชำระถูกส่งเข้าบัญชีโอมิเซะของทางร้านค้า
 9. สถานะรายการแสดงเป็น ไม่สำเร็จ หมายถึงเกิดข้อขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  1. รายการเกินเวลาที่กำหนด - หากยังคงต้องการรับชำระเงิน แจ้งผู้ซื้อให้สร้างบาร์โค้ดอีกครั้ง
  2. วงเงินไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ - ผู้ซื้อจะต้องเพิ่มวงเงินในบัญชีอาลีเพย์ หรือเลือกชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ

* ระบบจะมีการส่ง webhook (POST) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าเมื่อมีการอัพเดตสถานะรายการ (สถานะเป็น สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ)

การติดตั้งใช้งาน

ในการสร้างรายการรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์ (หน้าร้าน) ให้ร้านค้าส่งคำสั่ง API ดังนี้

 1. สร้าง payment source (type: barcode_alipay) โดยใช้ Omise.js, omise-ios หรือ omise-android
 2. สร้าง charge โดยใช้ source จากขั้นตอนแรก
 3. เมื่อผู้ซื้อทำรายการสำเร็จและร้านค้าได้รับ webhook event หรือ charge.complete แล้ว เราแนะนำให้ตรวจสอบสถานะรายการด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อความแม่นยำ

การสร้าง source เพื่อรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์ (หน้าร้าน) จะเกิดขึ้นในฝั่งของผู้ซื้อ (client-side) เช่นบนเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อ ร้านค้าจะต้องใช้ public key

ส่วนการสร้างรายการ (charge) เพื่อรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์ (หน้าร้าน) จะเกิดขึ้นในฝั่งของร้านค้า (server-side) ร้านค้าจะต้องใช้ secret key

หมายเหตุ: หากมีความจำต้องสร้างทั้งรายการและ source ในฝั่งร้านค้า (server-side) สามารถทำพร้อมกันได้เลยโดยการส่งคำสั่ง API เพียงครั้งเดียว และใช้งาน secret key

การสร้าง source

เมื่อผู้ซื้อเลือกชำระเงินผ่านช่องทางนี้ ให้ร้านค้าสร้าง source ผ่าน source API โดยกำหนด amount, barcode, currency, store_id, store_name, terminal_id, และ type

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นการสร้าง source สำหรับรายการ อาลีเพย์ (หน้าร้าน) จำนวน ฿4,000 ให้แทนค่าของ omise_public_key และ $OMISE_PUBLIC_KEY ด้วย test public key ของร้านค้าซึ่งสามารถคัดลอกได้จาก แดชบอร์ด

หากใช้ Omise.js parameter type เป็นตัวแปรที่จำเป็นของฟังก์ชัน createSource

Omise.setPublicKey(omise_public_key);

Omise.createSource('barcode_alipay', {
 "amount": 400000,
 "currency": "THB"
 "type": "barcode_alipay"
 "barcode": "1234567890"
 "store_id": "store_1234"
 "store_name": "Some Store"
 "terminal_id": "POS-01"
}, function(statusCode, response) {
 console.log(response)
});

หากร้านค้าต้องการทดสอบให้สร้าง request โดยใช้ curl

curl https://api.omise.co/sources \
 -u $OMISE_PUBLIC_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "type=barcode_alipay" \
 -d "barcode=1234567890" \
 -d "store_id=store_1234" \
 -d "store_name=Some Store" \
 -d "terminal_id=POS-01"
{
 "object": "source",
 "id": "src_test_5jk1zfg5j8y6lq0qed0",
 "livemode": false,
 "location": "/sources/src_test_5jk1zfg5j8y6lq0qed0",
 "amount": 400000,
 "barcode": "1234567890",
 "created_at": "2020-04-15T08:03:24Z",
 "currency": "THB",
 "email": null,
 "flow": "offline",
 "installment_term": null,
 "name": null,
 "mobile_number": null,
 "phone_number": null,
 "scannable_code": null,
 "references": null,
 "store_id": "store_1234",
 "store_name": "Some Store",
 "terminal_id": "POS-01",
 "type": "barcode_alipay",
 "zero_interest_installments": null
}

ตัวแปรของ id คือ source identifier (เริ่มต้นด้วย src)

การสร้างรายการรับชำระเงิน

สร้างรายการรับชำระเงินโดยระบุ parameter source, amount และ currency

 • source จะเป็นตัวกำหนด source identifier
 • amount และ currency จะต้องมีค่าตรงกับ amount และ currency ของ source

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงการสร้างรายการรับชำระเงินผ่าน ขึ้นใหม่โดยใช้ curl

ในการสร้างรายการให้ร้านค้าแทน $OMISE_SECRET_KEY ด้วย test secret key ของร้านค้าซึ่งสามารถคัดลอกได้จากแดชบอร์ด และแทน $SOURCE_ID ด้วย id ของ source

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "source=$SOURCE_ID"
{
 "object": "charge",
 "id": "chrg_test_5jk1zfjr7wy8j4ey7vy",
 "location": "/charges/chrg_test_5jk1zfjr7wy8j4ey7vy",
 "amount": 400000,
 "net": 392938,
 "fee": 6600,
 "fee_vat": 462,
 "interest": 0,
 "interest_vat": 0,
 "funding_amount": 400000,
 "refunded_amount": 0,
 "authorized": false,
 "capturable": false,
 "capture": true,
 "disputable": false,
 "livemode": false,
 "refundable": false,
 "reversed": false,
 "reversible": false,
 "voided": false,
 "paid": false,
 "expired": false,
 "platform_fee": {
  "fixed": null,
  "amount": null,
  "percentage": null
 },
 "currency": "THB",
 "funding_currency": "THB",
 "ip": null,
 "refunds": {
  "object": "list",
  "data": [],
  "limit": 20,
  "offset": 0,
  "total": 0,
  "location": "/charges/chrg_test_5jk1zfjr7wy8j4ey7vy/refunds",
  "order": "chronological",
  "from": "1970-01-01T00:00:00Z",
  "to": "2020-04-15T08:03:25Z"
 },
 "link": null,
 "description": null,
 "metadata": {},
 "card": null,
 "source": {
  "object": "source",
  "id": "src_test_5jk1zey3p6t7h980qsk",
  "livemode": false,
  "location": "/sources/src_test_5jk1zey3p6t7h980qsk",
  "amount": 400000,
  "barcode": "1234567890",
  "created_at": "2020-04-15T08:03:22Z",
  "currency": "THB",
  "email": null,
  "flow": "offline",
  "installment_term": null,
  "name": null,
  "mobile_number": null,
  "phone_number": null,
  "scannable_code": null,
  "references": {
   "expires_at": "2020-04-16T08:03:25Z",
   "device_id": null,
   "customer_amount": null,
   "customer_currency": null,
   "customer_exchange_rate": null,
   "omise_tax_id": null,
   "reference_number_1": null,
   "reference_number_2": null,
   "barcode": null,
   "payment_code": null,
   "va_code": null
  },
  "store_id": "store_1234",
  "store_name": "Some Store",
  "terminal_id": "POS-01",
  "type": "barcode_alipay",
  "zero_interest_installments": null
 },
 "schedule": null,
 "customer": null,
 "dispute": null,
 "transaction": null,
 "failure_code": null,
 "failure_message": null,
 "status": "pending",
 "authorize_uri": null,
 "return_uri": null,
 "created_at": "2020-04-15T08:03:25Z",
 "paid_at": null,
 "expires_at": "2020-04-16T08:03:25Z",
 "expired_at": null,
 "reversed_at": null,
 "zero_interest_installments": true
}

Setting the charge to expire

Alipay In-Store charges that have not yet been authorized (status=pending) can be set to expire.

curl https://api.omise.co/charges/$CHARGE_ID/expire \
 -X POST \
 -u $OMISE_SECRET_KEY:

การสร้าง source และรายการรับชำระเงิน

ร้านค้าสามารถสร้างทั้ง source และ รายการรับชำระเงิน (charge) ผ่านการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "source[type]=barcode_alipay" \
 -d "source[barcode]=1234567890" \
 -d "source[store_id]=store_1234" \
 -d "source[store_name]=Some Store" \
 -d "source[terminal_id]=POS-01"

สร้างรายการสำเร็จ

เมื่อร้านค้าสร้างรายการรับชำระเงินขึ้นแล้ว จะพบว่าสถานะของรายการแสดงเป็น pending หรือ status==pending สถานะของรายการรับชำระเงินสามารถเป็นได้ทั้ง successful, failed และ expired

ในส่วนต่อไปเราจะอธิบายวิธีอนุมัติรายการ, การรับ event แจ้งเตือนเมื่อรายการเสร็จสิ้นผ่าน webhook และการตรวจสอบสถานะรายการ

ภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนทั้งหมดในการรับชำระเงินแต่ละรายการ

sequenceDiagram participant customer participant omise.js participant merchant participant api.omise.co participant offline provider customer->>omise.js: Send payment details for purchase omise.js->>api.omise.co: Request source using payment details api.omise.co-->>omise.js: Return source omise.js->>merchant: Merchant gets returned source merchant->>api.omise.co: Request charge using source and purchase details api.omise.co-xmerchant: Send "charge.create" webhook api.omise.co-->>merchant: Return charge customer->>offline provider: Provide payment or charge authorization at offline provider offline provider-->>api.omise.co: Return result of payment or charge authorization api.omise.co-xmerchant: Send "charge.complete" webhook merchant-xcustomer: Send charge result (e.g. via email)

การอนุมัติรายการ

ในบางกรณี ผู้ซื้ออาจต้องเข้าแอปอาลีเพย์เพื่อยืนยันรายการชำระเงินด้วยตนเอง

การรับ event แจ้งเตือนรายการสำเร็จ

ร้านค้าสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำรายการเสร็จสิ้นโดยใช้งาน webhook events

ในการติดตั้งให้ร้านค้ากำหนดตำแหน่งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับ webhook events และเพิ่มตำแหน่งเดียวกันนี้เป็น webhook endpoint บนแดชบอร์ด

เมื่อมีรายการเสร็จสิ้นระบบจะส่ง POST request ไปยัง endpoint นี้ พร้อมทั้งแนบสถานะการตอบกลับของรายการนั้นๆ ไปด้วย

ตัวแปรหลักหรือ key สำหรับ event object ประกอบไปด้วย charge.complete และตัวแปร data ที่มี charge object

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Events API

การตรวจสอบสถานะรายการ

เมื่อได้รับ event ของรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการหรือ status โดยใช้ Charge API

หากค่าของ charge.status เป็น successful หมายถึงว่ารายการรับชำระเงินสำเร็จ หากค่าของ charge.status เป็น failed รายการรับชำระเงินนั้นไม่สำเร็จ ร้านค้าสามารถตรวจสอบ failure_code และ failure_message ได้ใน charge object เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้

รหัสข้อขัดข้อง รายละเอียด
payment_cancelled ผู้ซื้อยกเลิกการชำระเงิน
failed_processing ระบบทำรายการไม่สำเร็จ
insufficient_balance วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอหรือวงเงินเต็ม
payment_rejected รายการถูกปฏิเสธโดยธนาคารผู้ออกบัตร
timeout ผู้ซื้อไม่ยืนยันการทำรายการภายในเวลาที่กำหนด

การคืนเงิน

การคืนเงินสามารถทำได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันทำรายการ โดยสามารถเลือกคืนเงินเต็มจำนวน หรือคืนเพียงบางส่วน

ข้อจำกัด

 • จำนวนรับชำระขั้นต่ำ: 2000 (THB20.00)
 • จำนวนรับชำระสูงสุด: 100000000 (THB1,000,000.00)

ขั้นตอนต่อไป